• Pneuservis
 • Autoservis
 • Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), sa aplikujú na všetky zmluvy o dielo a vzťahy z nich vyplývajúce a právne vzťahy súvisiace so službami poskytovanými spoločnosťou Matlovič s.r.o miesto podnikania :Krajinská 4, 821 06 Bratislava, IČO: 31 326 536, zap. v registri Okresného súdu v Bratislava I, vložka číslo: 2990/B (ďalej len „autoservis“ alebo ,,zhotoviteľ) a/alebo poskytovanými na požiadanie druhej zmluvnej strany, ktoré autoservis uzatvára s druhou zmluvnou stranou (ďalej len „objednávateľ“ alebo „zákazník“) za účelom zhotovenia diela – vykonanie údržby a/alebo opravy motorových vozidiel a/alebo montáž a/alebo vykonanie údržby príslušenstva motorových vozidiel a/alebo poskytnutie inej súvisiacej služby na požiadanie objednávateľa a/alebo zákazníka (ďalej len „dielo“ alebo „služba“).
  2. Tieto VOP sa vzťahujú na každú zmluvu uzatvorenú medzi autoservisom a zákazníkom ako objednávateľom v akejkoľvek forme (zhotoviteľom potvrdená objednávka objednávateľa, zhotoviteľom vystavený zákazkový list potvrdený zákazníkom, individuálna zmluva o dielo, rámcová zmluva o dielo, iná servisná zmluva, zhotoviteľom vystavený protokol o prevzatí veci, napr. pneumatík, kolies alebo diskov kolies), na základe čoho sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre zákazníka údržbu, opravu alebo úpravu motorového vozidla alebo poskytnutie služby (ďalej len „zmluva“).
  3. Zmluva sa uzatvára podľa slovenského práva a všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú zo zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú zmluvou alebo VOP osobitne upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmluvný vzťah založený zmluvou je na základe dohody zmluvných strán v zmysle ust. § 262 Obchodného zákonníka obchodným záväzkovým právnym vzťahom. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle príslušných právnych predpisov, na právny vzťah zhotoviteľa a zákazníka sa prednostne použijú ust. § 52 až § 54 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) upravujúce spotrebiteľské zmluvy a ust. § 631 a nasl. a § 652 a nasl. Občianskeho zákonníka upravujúce spotrebiteľské zmluvy o dielo. Ak je zákazník spotrebiteľom, práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti zhotoviteľa za vady vykonanej údržby, opravy alebo úpravy motorového vozidla sa vždy spravujú výlučne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
  4. Objednávateľ sa v prípade záujmu o vykonanie diela alebo poskytnutia služby zhotoviteľom, zaväzuje v sídle zhotoviteľa podpísať zákazkový list – objednávku diela alebo objednávku služby (ďalej len „objednávka“), ktorý obsahuje špecifikáciu motorového vozidla, ktorého opravu, úpravu alebo tomu obdobný úkon objednávateľ objednáva, spolu s popisom diela alebo služby, ktorých vykonanie objednávateľ požaduje. Objednávka musí byť podpísaná objednávateľom (osobou oprávnenou konať za objednávateľa) osobne, príp. splnomocnencom objednávateľa. Za splnomocnenca objednávateľa sa v zmysle týchto VOP považuje osoba, ktorá disponuje motorovým vozidlom a dokladmi motorového vozidla, na ktorom sa má dielo alebo služba vykonať.
  5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť len úplnú objednávku objednávateľa, ktorej náležitosti sú špecifikované v článku I. bode 4. VOP.
  6. Zhotoviteľ po prijatí objednávky na vykonanie diela preverí dostupnosť náhradných dielov a/alebo príslušenstva motorových vozidiel, potrebných na zhotovenie diela. V prípade ak zhotoviteľ nie je schopný zhotoviť objednávateľom objednané dielo, zhotoviteľ odmietne objednávku objednávateľa. V opačnom prípade, zhotoviteľ po preverení objednávky objednávku objednávateľa prijme. Má sa zato, že objednávka je prijatá aj v prípade ak túto podpíše zhotoviteľ, príp. zamestnanec zhotoviteľa na to oprávnený – prijímací technik.
  7. V zmysle týchto VOP sa Zmluva považuje za uzavretú dňom prijatia objednávky objednávateľa zhotoviteľom.
  8. Objednávateľ koná vo vzťahu k zhotoviteľovi osobne a samostatne alebo prostredníctvom osoby oprávnenej konať za objednávateľa. Za osobu oprávnenú konať za objednávateľa sa v zmysle týchto VOP považuje osoba, ktorá disponuje motorovým vozidlom a dokladmi motorového vozidla, na ktorom sa má dielo vykonať.
  9. Zhotoviteľ koná vo vzťahu k objednávateľovi spôsobom vyplývajúcim z obchodného registra, iného zákonom určeného registra alebo z interných predpisov zhotoviteľa.

  Predmet zmluvy

  1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, ktorým je údržba, oprava alebo úprava motorového vozidla v rozsahu špecifikovanom v zmluve a/alebo zákazkovom liste, resp. objednávke podľa čl. I., bodu 4 VOP a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie. Na požiadanie zákazníka je predmetom zmluvy tiež vykonanie pneuservisných alebo iných servisných služieb súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla (napríklad sezónne prezutie zimných/letných pneumatík alebo kolies motorového vozidla, vrátane ich uskladnenia na požiadanie zákazníka; čistenie klimatizácie motorového vozidla, dezinfekcia interiéru motorového vozidla, a iné).
  2. V súlade so zákonom sa dielom rozumie vykonanie údržby a/alebo opravy motorových vozidiel a/alebo montáž a/alebo vykonanie údržby príslušenstva motorových vozidiel, špecifikované v objednávke objednávateľa. Pre účely VOP a zmluvy sa objednávkou rozumie tiež zákazkový list.
  3. Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním diela vystaví objednávateľovi zákazkový list, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne, dátum vystavenia zákazkového listu, číslo objednávky (zákazkového listu), označenie motorového vozidla, súpis objednaných servisných služieb, predbežne odhadovanú cenu servisných služieb, čas pristavenia vozidla (ďalej len „Zákazkový list“). Podpisom Zákazkového listu objednávateľom a zhotoviteľom uzatvárajú objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo – údržbu, opravu alebo úpravu motorového vozidla, špecifikované v Zákazkovom liste (ďalej len „Servisné služby“). Rozsah diela je stanovený Zákazkovým listom. V prípade, ak je predmetom zmluvy súvisiacej so sezónnym prezutím pneumatík motorového vozidla, prevzatie a uskladnenie pneumatík, diskov alebo kolies motorového vozidla, Zákazkovým listom sa rozumie list o prevzatí, v ktorom budú okrem všeobecných náležitostí uvedené aj údaje o pneumatikách alebo diskoch kolies.
  4. Služby budú vykonané v rozsahu stanovenom objednávkou a Zákazkovým listom, ktoré zhotoviteľ spíše a vystaví podľa požiadaviek objednávateľa, na podklade obhliadky motorového vozidla. Zhotoviteľom vystavený a podpísaný Zákazkový list musí byť podpísaný alebo písomne potvrdený objednávateľom. Podpisom alebo písomným potvrdením Zákazkového listu objednávateľ potvrdzuje správnosť údajov uvedených v Zákazkovom liste a záväzne v celom rozsahu a dohodnutej cene objednáva Servisné služby uvedené v Zákazkovom liste. Zhotoviteľ podpisom Zákazkového listu potvrdzuje prijatie objednávky Servisných služieb. Zákazkový list sa považuje za potvrdenie Zhotoviteľa o prevzatí objednávky Servisných služieb. Za písomné potvrdenie Zákazkového listu sa na účely zmluvy a týchto VOP považuje aj jeho potvrdenie elektronickými prostriedkami (e-mailom alebo sms správou s akýmkoľvek znením vyjadrujúcim potvrdenie). Pred prevzatím motorového vozidla na servisný úkon sa o motorovom vozidle spíše preberací protokol, v ktorom bude uvedený stav motorového vozidla ku dňu a času jeho prevzatia zhotoviteľom od objednávateľa.
  5. O objednávke Servisných služieb týkajúcich sa odstránenia škody na motorovom vozidle, ktorá vznikla v dôsledku poistnej udalosti, zhotoviteľ vystaví osobitný (samostatný) Zákazkový list.
  6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Servisné služby s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne a v dohodnutom čase, v súlade s pokynmi, pravidlami a technickými postupmi určenými pre opravy, úpravy alebo údržbu motorových vozidiel.
  7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní Servisných služieb použiť náhradné diely predpísané, schválené alebo odsúhlasené výrobcom náhradných dielov, ak sa zhotoviteľ a objednávateľ v objednávke nedohodnú inak.
  8. Objednávateľ je pri odovzdaní motorového vozidla povinný zhotoviteľa informovať, či na motorovom vozidle boli vykonané neodborné technické alebo mechanické zásahy, alebo iné obdobné zásahy, či došlo k výmene niektorých jeho dielov, alebo či došlo k manipulácii s tachometrom motorového vozidla.
  9. V prípade, ak objednávateľ vyslovene netrvá na vydaní vymenených náhradných dielov, autoservis s nimi naloží podľa vlastného uváženia, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

  Cena, mena a platobné podmienky

  1. Cenu diela stanoví zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa predbežne a odhadom pri prijatí objednávky v zmysle platného cenníka zverejneného na internetovej stránke zhotoviteľa www.matlovic.sk (ďalej len „cenník zhotoviteľa“), a to vzhľadom na predpokladanú náročnosť opravy, úpravy a/alebo údržby, na základe nezáväzného rozpočtu. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonané dielo cenu diela stanovenú súčtom ceny práce servisného technika zhotoviteľa/ceny uvedenej v cenníku zhotoviteľa a ceny náhradných dielov a/alebo príslušenstva motorového vozidla použitých pri oprave/údržbe motorového vozidla. Cenník zhotoviteľa určuje tiež sumu za ďalšie servisné služby. V prípade prevzatia pneumatík, diskov a/alebo kolies motorového vozidla podľa požiadavky zákazníka, v rámci sezónneho prezutia motorového vozidla, platí, že suma za uskladnenie pneumatík, diskov alebo kolies motorového vozidla zákazníka, je cenou za ich uskladnenie v trvaní 7 kalendárnych mesiacov. V prípade, ak zákazník autoservisu nezaplatí odmenu za uskladnenie pneumatík, diskov alebo kolies za obdobie dlhšie ako 24 kalendárnych mesiacov a za rovnaké obdobie nazareaguje ani na výzvu autoservisu na úhradu odplaty za uskladnenie a/alebo si pneumatiky, disky alebo kolesá zákazník nevyzdvihne, s uskladnenými pneumatikami, diskami alebo kolesami je autoservis oprávnený naložiť podľa vlastného uváženia.
  2. Nárok na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi vykonaním objednaných Servisných služieb, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  3. Zhotoviteľ je, s prihliadnutím na bod 15 tohto článku VOP, oprávnený požadovať od objednávateľa primeraný preddavok na cenu objednaných Servisných služieb ešte pred prevzatím motorového vozidla od objednávateľa a vykonaním Servisných služieb, vo výške uvedenej v Zákazkovom liste. Na úhradu preddavku na cenu objednaných Servisných služieb vystaví zhotoviteľ objednávateľovi preddavkovú (zálohovú) faktúru so splatnosťou 14 dní. Pred úhradou preddavku však zhotoviteľ nie je povinný prevziať motorové vozidlo od objednávateľa a vykonať Servisné služby. Ak objednávateľ neuhradí preddavok na cenu objednaných Servisných služieb včas – v lehote splatnosti preddavkovej faktúry zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
  4. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez zbytočného odkladu po stanovení predbežnej ceny diela zhotoviteľom pri prijatí objednávky. Odstúpenie od zmluvy, v zmysle tohto bodu VOP, je objednávateľ povinný urobiť hneď po oznámení predbežnej ceny diela zhotoviteľom, ak túto neakceptuje, a to písomným vyznačením storna objednávky na predmetnej objednávke diela, resp. v Zákazkovom liste. V opačnom prípade sa na odstúpenie objednávateľa od zmluvy neprihliada. Zmluva zaniká písomným vyznačením storna objednávky na predmetnej objednávke diela.
  5. Objednávateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak realizoval písomné vyhlásenie podľa čl. II., bodu 4 týchto VOP.
  6. Ak sa dodatočne zistí, že potrebný rozsah prác/diela presahuje rozsah uvedený objednávateľom v objednávke, v dôsledku čoho je potrebné zvýšiť aj cenu diela, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť objednávateľa upozorniť telefonicky a požiadať o jeho súhlas. Ak objednávateľ súhlas odmietne, zhotoviteľ môže vykonať dielo len v pôvodnom dohodnutom rozsahu a zhotoviteľ má nárok na náhradu vynaložených nákladov, na náhradu už namontovaných náhradných dielov, príslušenstva a na náhradu ceny prác vykonaných v pôvodnom dohodnutom rozsahu. Ak objednávateľ do 3 (troch) dní od oznámenia novourčenej ceny neodstúpi od zmluvy, má sa za to, že zvýšenie ceny odsúhlasil a je povinný zaplatiť zhotoviteľovi novourčenú cenu Servisných služieb.
  7. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné prekročiť predbežne a odhadom určenú cenu diela o viac ako 20%, je zhotoviteľ povinný telefonicky upozorniť na túto skutočnosť objednávateľa. Ak objednávateľ do 24 hodín od oznámenia zhotoviteľa o potrebe prekročiť cenu diela o viac ako 20%, nezašle zhotoviteľovi písomné odstúpenie od zmluvy o dielo (mailom, osobne), má sa zato, že objednávateľ s navýšením ceny diela súhlasí. Ak objednávateľ z dôvodu, spôsobom a v lehote uvedených v tomto bode VOP od zmluvy o dielo odstúpi, má zhotoviteľ nárok na náhradu vynaložených nákladov, na náhradu už namontovaných náhradných dielov, príslušenstva a na náhradu ceny prác vykonaných do momentu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy o dielo.
  8. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné prekročiť predbežne a odhadom určenú cenu diela o menej ako 20%, objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zvýšenú v tomto rozsahu. Objednávateľ podpisom objednávky, ktorým zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP, potvrdzuje súhlas so zvýšením ceny diela do 20% v prípade potreby, a to za účelom riadneho vykonania diela.
  9. Objednávateľ je ďalej povinný pristúpiť na zvýšenie ceny diela v prípade cenových zmien hlavných komponentov, surovín, energie a tým aj materiálov a výrobkov potrebných na zhotovenie diela. Zvýšenie ceny takýmto spôsobom nesmie presiahnuť 5% ceny diela.
  10. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, sú v cene za vykonanie diela zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela, ako aj náklady spojené s odovzdaním diela objednávateľovi v mieste montáže diela.
  11. K cene diela účtuje zhotoviteľ objednávateľovi DPH vo výške sadzby stanovenej v tom čase platnými právnymi predpismi SR.
  12. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom v hotovosti k rukám zhotoviteľa pri odovzdávaní diela zhotoviteľom, o čom mu zhotoviteľ vydá písomné potvrdenie, alebo po predchádzajúcej dohode so zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený zaplatiť cenu diela bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa vedený v Tatra banke č.ú. 2626040599/1100, variabilný symbol (číslo objednávky) najneskôr do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry.
  13. Vlastnícke právo k zhotoviteľom použitým a dodaným náhradným dielom a inému materiálu prechádza na objednávateľa až zaplatením dohodnutej ceny Servisných služieb v plnej výške (výhrada vlastníckeho práva).
  14. V prípade, ak objednávateľ požaduje úhradu ceny vykonaných Servisných služieb alebo ich časti poisťovňou priamo zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný najneskôr pred uplynutím splatnosti faktúry za vykonané Servisné služby predložiť zhotoviteľovi záväzný písomný doklad poisťovne o výške poskytnutého poistného plnenia (ďalej len „Krycí list“). Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, predpokladom pre odovzdanie motorového vozidla objednávateľovi je predloženie Krycieho listu a úhrada tej časti ceny vykonaných Servisných služieb v zmysle faktúry zhotoviteľa, ktorá nie je krytá poistným plnením poisťovne podľa Krycieho listu (vrátane sumy spoluúčasti objednávateľa na poistnej udalosti).
  15. V prípade, ak na základe nezáväzného rozpočtu cena diela presiahne 500 € bez DPH, je objednávateľ povinný zaplatiť preddavok ceny diela vo výške 50% z predbežnej ceny diela do 5 dní od vystavenia zálohovej faktúry v hotovosti k rukám zhotoviteľa v sídle zhotoviteľa, , alebo po predchádzajúcej dohode so zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený zaplatiť cenu diela bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa vedený v Tatra banke č.ú. 2626040599/1100. Následne je objednávateľ je povinný zaplatiť doplatok ceny diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
  16. Za deň splnenia peňažného záväzku objednávateľa sa považuje deň pripísania dlžnej sumy v prospech účtu zhotoviteľa alebo deň zaplatenia dlžnej sumy v hotovosti k rukám zhotoviteľa.
  17. Bankové poplatky objednávateľa znáša objednávateľ, bankové poplatky zhotoviteľa znáša zhotoviteľ.
  18. V prípade porušenia povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť cenu diela riadne, včas, spôsobom a v lehotách dohodnutých v týchto VOP, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň trvania porušenia povinnosti zo strany objednávateľa. Nárok tej ktorej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením vyššie uvedenej povinnosti druhou zmluvnou stranou zostáva týmto nedotknutý.

  Spôsob a miesto vykonávania diela

  1. Miestom zhotovenia diela je miesto podnikania zhotoviteľa. Zhotoviteľ je však oprávnený poveriť vykonaním Servisných služieb tretiu osobu. V takom prípade však zhotoviteľ za vykonané Servisné služby zodpovedá, akoby Servisné služby vykonal sám.
  2. Ak sa objednané Servisné služby týkajú škody na motorovom vozidle, ktorá vznikla v dôsledku poistnej udalosti, je objednávateľ povinný zabezpečiť obhliadku motorového vozidla osobou poverenou príslušnou poisťovňou vykonávajúcou likvidáciu takejto poistnej udalosti, ak sa s autoservisom nedohodne inak. Pred takouto obhliadkou motorového vozidla zhotoviteľ nie je povinný motorové vozidlo prevziať a/alebo vykonať objednané Servisné služby.
  3. O odovzdaní a prevzatí motorového vozidla za účelom vykonania Servisných služieb bude vyhotovený písomný preberací protokol, v ktorom sa uvedie najmä označenie, opis a popis motorového vozidla v mieste a čase odovzdania, počet najazdených kilometrov a dátum a čas odovzdania motorového vozidla. Zhotoviteľ je v súvislosti s vykonaním Servisných služieb oprávnený uskutočniť skúšobnú jazdu vozidla v potrebnom rozsahu, s prihliadnutím na povahu objednaných Servisných služieb. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu na veciach nachádzajúcich sa v motorovom vozidle. Pri odovzdaní motorového vozidla zhotoviteľovi objednávateľ predloží zhotoviteľovi k nahliadnutiu osvedčenie o evidencii motorového vozidla, príp. ďalšie doklady vzťahujúce sa k motorovému vozidlu (napr. servisná knižka). Objednávateľ je povinný odovzdať motorové vozidlo zhotoviteľovi čisté, najmä zbavené akýchkoľvek hrubých nečistôt, v opačnom prípade je povinný znášať náklady očistenia.

  Termín vykonania diela

  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom termíne, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela a dostupnosť potrebných náhradných dielov.
  2. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred dohodnutým/obvyklým termínom.
  3. Ak sa objednané Servisné služby týkajú odstránenia škody na motorovom vozidle, ktorá vznikla v dôsledku poistnej udalosti, zhotoviteľ vykoná Servisné služby až po obhliadke motorového vozidla osobou poverenou poisťovňou vykonávajúcou likvidáciu takejto poistnej udalosti (odhad škody), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak osobitný predpis alebo osobitná dohoda neurčia inak. Ak v čase pristavenia a odovzdania motorového vozidla zhotoviteľovi nie je vykonaný odhad škody, čas vykonania Servisných služieb uvedený v Zákazkovom liste sa bez ďalšieho predlžuje o dobu od odovzdania motorového vozidla zhotoviteľovi do vykonania odhadu škody.
  4. Ak v čase pristavenia a odovzdania motorového vozidla zhotoviteľovi objednávateľ neuhradil preddavok na cenu objednaných Servisných služieb uvedený v Zákazkovom liste, čas vykonania Servisných služieb uvedený v Zákazkovom liste sa bez ďalšieho predlžuje o dobu od odovzdania motorového vozidla zhotoviteľovi do úhrady preddavku.
  5. V prípade, ak zhotoviteľ po uzavretí Zmluvy zistí existenciu prekážok, ktoré mu bránia vo vykonaní Servisných služieb v čase uvedenom v Zákazkovom liste, je zhotoviteľ oprávnený určiť náhradný čas vykonania Servisných služieb, ktorý bezodkladne oznámi objednávateľovi pred uplynutím dojednaného času vykonania Servisných služieb. Prekážkami brániacimi vykonať Servisné služby v čase uvedenom v Zákazkovom liste sa rozumejú najmä chýbajúce náhradné diely (súčiastky) potrebné pre vykonanie Servisných služieb (napr. z dôvodu omeškania ich dodávky zo strany výrobcu alebo distribútora), momentálny nedostatok prevádzkových kapacít zhotoviteľa (napr. z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov alebo iných pracovníkov zhotoviteľa) alebo iné okolnosti, ktoré zhotoviteľovi objektívne nedovoľujú vykonať Servisné služby v čase uvedenom v Zákazkovom liste, a ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať.
  6. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí potrebu zvýšenia rozsahu prác/diela oproti pôvodnej objednávke objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený predĺžiť termín vykonania diela primerane zvýšenej časovej náročnosti zvýšeného rozsahu prác/diela.

  Prevzatie diela a vykonanie skúšok diela

  1. Zhotoviteľ diela po vykonaní diela vyhotoví špecifikáciu vykonaného diela, konkrétne popis práce, dodaný tovar, cena diela. Predmetná špecifikácia zároveň slúži ako preberací protokol k vykonanému dielu (ďalej len “preberací protokol”).
  2. Preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení záväzku zhotoviteľa zo zmluvy.
  3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie diela, a poučiť ho o spôsobe údržby diela.
  4. Objednávateľ je povinný prevziať motorové vozidlo bezodkladne po oznámení zhotoviteľa o vykonaní Servisných služieb alebo odstúpení niektorej zo zmluvných strán od zmluvy, najneskôr však do 8 (slovom: ôsmych) kalendárnych dní od uplynutia času oznámenia o ukončení vykonania Servisných služieb alebo odo dňa odstúpenia od zmluvy.
  5. O odovzdaní a prevzatí motorového vozidla objednávateľom po vykonaní Servisných služieb bude vyhotovený preberací protokol, v ktorom sa uvedie najmä označenie a popis motorového vozidla v čase prevzatia, počet najazdených kilometrov a dátum a čas prevzatia motorového vozidla objednávateľom. Objednávateľ je povinný podpisom preberacieho protokolu potvrdiť zhotoviteľovi prevzatie motorového vozidla. Akékoľvek námietky týkajúce sa stavu motorového vozidla je objednávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, a to jedine počas preberania motorového vozidla, nie neskôr.
  6. Objednávateľ je povinný dostatočne sa oboznámiť so stavom motorového vozidla a prevedením Servisných služieb pri prevzatí motorového vozidla. Ak v preberacom protokole nie je výslovne uvedené niečo iné, objednávateľ podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje, že stav motorového vozidla zodpovedá účelu vykonania Servisných služieb a že objednávateľ sa v celom rozsahu oboznámil o stave odovzdávaného vozidla. Na neskoršie námietky objednávateľa ohľadne stavu motorového vozidla sa neprihliada.
  7. Ak objednávateľ neprevezme motorové vozidlo po vykonaní Servisných služieb do 8 (slovom: ôsmych) dní od uplynutia času vykonania Servisných služieb uvedeného v Zákazkovom liste, a ak boli Servisné služby vykonané neskôr, do 8 (slovom: ôsmych) dní od oznámenia zhotoviteľa o vykonaní Servisných služieb, alebo ak objednávateľ neprevezme motorové vozidlo do 8 (slovom: ôsmych) dní od odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od zmluvy, zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3,00 EUR za každý ďalší deň omeškania, pričom zmluvná pokuta predstavuje kompenzáciu nákladov zhotoviteľa spojených so skladovaním a opatrovaním motorového vozidla. Ak objednávateľ neprevezme motorové vozidlo po vykonaní Servisných služieb, po odstúpení niektorej zo zmluvných strán od zmluvy alebo v inom prípade v zmysle týchto VOP ani do 3 (slovom: troch) mesiacov odo dňa, keď bol povinný motorové vozidlo prevziať, má zhotoviteľ právo motorové vozidlo predať. Zhotoviteľ o zamýšľanom predaji motorového vozidla objednávateľa vopred upovedomí, za upovedomenie sa tiež považuje ustanovenie týchto VOP. Ak dôjde k predaju neprevzatého motorového vozidla, zhotoviteľ vyplatí objednávateľovi výťažok predaja motorového vozidla, po odpočítaní ceny vykonaných Servisných služieb, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja motorového vozidla, a to za predpokladu, že objednávateľ uplatní u zhotoviteľa právo na výťažok predaja motorového vozidla.
  8. Zhotoviteľ, ktorý je inak povinný vydať/odovzdať motorové vozidlo objednávateľovi, môže motorové vozidlo zadržať na zabezpečenie akejkoľvek svojej splatnej peňažnej pohľadávky voči objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi zadržanie motorového vozidla (uplatnenie zádržného práva) a dôvody zadržania. Zádržné právo zhotoviteľa zaniká úplným uspokojením zabezpečenej pohľadávky.
  9. Zhotoviteľ je povinný v prítomnosti objednávateľa pred prevzatím diela toto podrobiť skúške funkčnosti (ďalej len „skúška“) za účelom zistenia či dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie diela.
  10. Ak pri výkone skúšky diela alebo pri jeho odovzdaní budú zmluvnými stranami zistené vady, tieto sa vyznačia v preberacom protokole.

  Vady diela a nároky z vád diela

  1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a kvalite v zmysle objednávky objednávateľa, inak v rozsahu a kvalite obvyklej.
  2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, alebo ak objednávateľ dielo neprevezme včas, v čase, kedy mal objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
  3. Zhotoviteľ zároveň poskytuje záruku za kvalitu diela, ktorou preberá na seba zhotoviteľ záväzok, že dielo bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvykle vlastnosti.
  4. Záručná doba je 180 dní na servisné práce a v rozsahu poskytnutom výrobcom na náhradné diely, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi.
  5. Vady diela, ktoré má dielo v čase odovzdania, musí objednávateľ reklamovať písomne u zhotoviteľa v lehote do 5 dní odo dňa odovzdania diela. Vady kvality diela, na ktoré zhotoviteľ poskytol záruku za kvalitu, je objednávateľ povinný písomne reklamovať do 5 dní od ich zistenia, najneskôr však do konca záručnej lehoty. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:
   • dátum objednávky,
   • špecifikáciu vykonaného diela,
   • dátum vykonania diela,
   • opis vady diela a ako sa prejavuje,
   • voľbu nároku.
   • V opačnom prípade sa na reklamáciu neprihliada.
  6. Na úpravu nárokov z vád tovaru sa nevzťahuje ust. § 436 až § 441 Obchodného zákonníka. Úprava nárokov z vád tovaru sa spravuje výlučne týmito VOP.
  7. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku používania náhradných dielov (súčiastok) podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu alebo v dôsledku nesprávneho alebo neodborného používania objednávateľom.
  8. Objednávateľ má pri vyskytnutí sa vady tovaru právo voľby z nasledovných nárokov :
   • odstránenie vady opravou diela, ak vadu diela možno odstrániť opravou a dielo je opraviteľné,
   • výmena zhotoviteľom dodaného a namontovaného náhradného diela, ak vadu diela nemožno odstrániť opravou.

  Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

  1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
  2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
  3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, ak sa dokáže, že:
   • nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí,
   • prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať,
   • prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
  4. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.
  5. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
  6. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť nie je zmena hospodárskych pomerov niektorej zo strán.
  7. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto doby oprávnená strana nie je oprávnená odstúpiť od zmluvy o dielo.

  Záverečné ustanovenia

  1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke zhotoviteľa.
  2. Skutočnosti neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami jednotlivých právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
  3. Objednávateľ alebo zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy len z dôvodov uvedených v zmluve, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Až do vykonania Servisných služieb môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na (už) vykonané Servisné služby alebo objednané náhradné diely. Ustanovenia zmluvy a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny vykonaných Servisných služieb a odovzdania motorového vozidla objednávateľovi, sa použijú primerane.
  4. Každé oznámenie objednávateľa alebo zhotoviteľa musí byť druhej strane oznámené písomne, ak tieto VOP neurčujú inak. Za písomnú formu sa považuje tiež emailová alebo sms alebo jej obdobná komunikácia. Výnimkou je odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa, ktoré musí byť realizované v listinnej písomnej podobe a musí byť druhej zmluvnej strane oznámené doporučeným listom. Oznámenie o odstúpení musí obsahovať najmä identifikačné údaje, dátum uzavretia zmluvy, číslo Zákazkového listu, presnú špecifikáciu motorového vozidla a jednoznačným spôsobom vymedzený dôvod odstúpenia od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy táto zaniká doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Zhotoviteľ bezprostredne po odstúpení od zmluvy vystaví zhotoviteľovi faktúru na úhradu sumy pripadajúcej na (už) vykonané Servisné služby. Ustanovenia zmluvy a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny vykonaných Servisných služieb a odovzdania motorového vozidla objednávateľovi sa použijú primerane, pričom odstúpenie od zmluvy sa týchto ustanovení nedotýka a tieto platia a trvajú aj po zániku zmluvy.
  5. Tieto VOP, v súlade s ustanovením § 273 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník”), sú prílohou zmluvy, tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a určujú časť obsahu zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
  6. Pre objednávateľa sú VOP záväzné dňom ich akceptácie v objednávke objednávateľa, čo objednávateľ potvrdí svojím podpisom vyhlásenia o oboznámení sa so VOP a ich akceptáciou. Toto vyhlásenia je súčasťou formulára objednávky.
  7. Tieto VOP môžu byť zhotoviteľom menené len písomnou formou.
  8. Pre zmluvné vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je rozhodujúce znenie VOP platné v čase zaslania objednávky diela objednávateľom.
  9. Písomnosti sa doručujú pre objednávateľa na adresu uvedenú v objednávke objednávateľa a pre zhotoviteľa na adresu uvedenú vo vyhlásení o prijatí objednávky alebo na poslednú známu adresu a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uplynutím odbernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.
  10. V prípade, ak je niektoré z ustanovení zmluvy alebo týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, alebo ak sa takým stane po uzavretí zmluvy, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení zmluvy alebo týchto VOP. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy, alebo týchto VOP takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré svojim obsahom čo najviac zodpovedá hospodárskemu účelu sledovanému neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením
  11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú v súvislosti s týmito VOP, a následne na základe týchto VOP, objednávky uzatvorenej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú autoservis a zákazník snažiť prioritne riešiť individuálnou dohodu. V prípade, ak k individuálnej dohode nedôjde, spor bude prejednaný všeobecným súdom SR.
  12. Autoservis si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmena týchto VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle autoservisu.
  13. Zákazník vyhlasuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s obsahom platných VOP, s ich obsahom sa dôkladne oboznámil, tieto sú mu známe, ich obsahu porozumel a s VOP v celom rozsahu súhlasí, čo potvrdzuje podpisom zmluvy.

  V Bratislave 01.05.2020 Arnold Kovács, konateľ