• Pneuservis
 • Autoservis
 • Zásady ochrany osobných údajov a spracúvania súborov cookies

  Zásady ochrany osobných údajov

  Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).

  Jednotlivé práva dotknutej osoby, ich uplatňovanie a obmedzenie je upravené v III. kapitole nariadenia a v § 19 až 30 zákona.

  Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a dotknuté osoby v týchto zásadách informuje o spracúvaní ich osobných údajov, ako aj o ich právach.

  Prevádzkovateľ osobných údajov je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prostredníctvom webových stránok matlovic.sk, matlovic.onlinedata.sk (ďalej spolu ako „webové stránky“) je:

  MATLOVIČ, s.r.o. Sídlo: Krajinská 4, 821 06 Bratislava Zapísaná: Okresný Súd Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 2990/B IČO: 31326536 Kontaktné údaje: tel.: +421 2 45249249, e-mail: gdpr@matlovic.sk Zodpovedná osoba: Tomáš Matlovič Kontaktné údaje: gdpr@matlovic.sk

  Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Predmetom tejto informácie podľa čl. 13 nariadenia je poskytnúť informácie najmä návštevníkom webových stránok.

  Zásady spracúvania osobných údajov

  Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi v súlade s čl. 5 nariadenia a § 6 až 12 zákona týmito zásadami:

  Zákonnosť spracúvania

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaju v súlade s čl. 6 nariadenia a § 13 zákona iba na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

  Podmienky spracúvania osobných údajov na základe súhlasu

  Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ takýto súhlas uchováva počas doby uchovávania podľa príslušného účelu.

  Ak prevádzkovateľ žiada dotknutú osobu o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov, tento súhlas je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.

  Dotknutá osoba má právo súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať e-mailom na gdpr@matlovic.sk, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolaním súhlasu zároveň končí účasť v súťaži.

  Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať priamo v doručenom newslettri.

  Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom webových stránok:

  ÚčelPrávny základKategórieDoba uchovania
  Zasielanie newsletterasúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o, §13 ods. 1 písm. a) zákonameno, priezvisko, e-mailPo dobu trvania účelu, resp. do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
  Účasť v reklamnej a propagačnej súťaži/hre za účelom poskytovania marketingových informáciísúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia , § 13 ods. 1 písm. a) zákonanajmä používateľské meno na sociálnej sieti, e-mail, meno, priezvisko, vek, a ďalšie údaje podľa štatútu súťaže príslušnej súťaže alebo podľa podmienok súťaže uvedených vo výzve na účasť v súťaži/hreDo uplynutia súťaže a 1 kalendárny mesiac po skončení súťaže
  Odovzdanie výhry výhercom reklamných a propagačných súťaží/hrepodľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) nariadenia, § 13 ods. 1 písm. b), c) zákona spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy s dotknutou osobou a zákonnými povinnosťami súvisiacimi s odovzdaním výhrye-mail, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefón, potrebný na kontaktovanie výhercu a ďalej dátum narodenia, číslo OP, číslo účtu a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu osoby a/alebo odovzdanie výhry podľa štatútu súťaže príslušnej súťaže alebo podľa podmienok súťaže uvedených vo výzve na účasť v súťaži/hre10 rokov
  Objednávky na e-shopeosoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, § 13 ods. 1 písm. b) zákona je spracúvanie nevyhnutné na uzavretie zmluvy s dotknutou osoboumeno, priezvisko, adresa, telefón, heslo, e-mail4 roky od uskutočnenia objednávky
  Registrácia na e-shopesúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, § 13 ods. 1 písm. a) zákonaMeno, priezvisko, e-mailPo dobu trvania účelu, resp. do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

  Prenos do tretích krajín: údaje sú predmetom prenosu do krajín mimo EÚ. Vzhľadom na to, že niektorí poskytovatelia služieb majú sídlo mimo EÚ dochádza k prenosu osobných údajov aj do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany. Takýto prenos je zabezpečený uzatvorením štandardných zmluvných doložiek. Vo výnimočných prípadoch sa takýto prenos do tretích krajín uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorá berie na vedomie riziká spojené s týmto prenosom.

  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: výhercovia sú žrebovaní náhodne automatizovaným systémom, ktorý umožňuje nediskriminačné a transparentné žrebovanie výhercu spomedzi všetkých do súťaže zapojených dotknutých osôb - súťažiacich.

  Prevádzkovateľ zabezpečí, že v prípade spracúvania osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, bude takéto spracovanie zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, a že zohľadní:

  Práva dotknutých osôb:

  K právu na prístup k osobným údajom

  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jej osobných údajov, a to účelu spracúvania, kategórií dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórií príjemcov (ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté), doby uchovávania osobných údajov, práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takému spracúvaniu, práva podať sťažnosť dozorovému orgánu, poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a práva na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa je týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

  Údaje sa poskytujú bezplatne elektronicky pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob; prevádzkovateľ môže účtovať za ďalšie kópie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

  K právu na opravu a vymazanie („zabudnutie”) osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

  Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

  K právu na obmedzenie spracúvania osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania ak:

  K právu na prenosnosť osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa poskytli tieto osobné údaje bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo čl. 16 ods. 2 písm. a) zákona alebo na zmluve uzatvorenej s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona ), a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

  Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

  K právu namietať proti spracúvaniu osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať spracúvanie, ak sú osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo f) zákona ) vrátane namietania proti profilovaniu (spracúvanie vo verejnom záujme, na účely oprávnených záujmov).

  Dotknutá osoba má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

  Dotknutá osoba môže tiež uplatňovať svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

  K právu odvolať súhlas

  V prípade ak dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, táto má právo ho kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba sa môže odhlásiť z doručovania informácií a iných marketingových informácií na gdpr@matlovic.sk.

  Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať s využitím funkcie priamo v doručenom newslettri.

  K právu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

  Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona . návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo spracúvaním údajov k porušeniu jej práv, a to na:

  Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 tel.: +421 /2/ 3231 32220 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

  https://dataprotection.gov.sk/uoou/

  Zásady spracúvania súborov cookies

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové dáta, ktoré sa vytvoria vo Vašom prehliadači pri návšteve webových stránok, ktoré súbory cookies využívajú. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri opakovanej návšteve danej stránky Váš webový prehliadač pošle tieto cookies webovej stránke a vďaka nim Vám vie stránka ponúknuť Vami preferované relevantné informácie, nezobrazenie už zobrazenej reklamy, doplnenie identifikačných údajov vyplnených pri predchádzajúcej návšteve a pod.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby webových stránok prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah, a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb matlovic.sk a matlovic.onlinedata.sk. Súbory cookies je na tieto účely možné použiť bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa.

  Právna úprava cookies je okrem všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákona o ochrane osobných údajov, najmä v zákone č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Z pohľadu ochrany osobných údajov je dôležité posúdiť, aké údaje sú v cookies obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou zapísaných údajov identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, je nevyhnutné takéto cookies považovať za osobný údaj v zmysle článku 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dotknutá osoba – návštevník webovej stránky má všetky práva vyplývajúce z nariadenia o ochrane údajov tak ako sú popísané vyššie v týchto Zásadách.

  Cookies používame aj pre správne fungovanie a skvalitňovanie služieb webových stránok prostredníctvom personalizovania online audio reklamy, a to preto:

  Aké cookies používame

  Používame dočasné a časové cookies. Dočasné sa uchovávajú vo Vašom prehliadači, kým ho nevypnete, v tom okamihu sa vymažú. Časové cookies zostávajú vo Vašom prehliadači do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania, pomáhajú webovým stránkam si zapamätať informácie, kým sa nevrátite, bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

  Na aký účel cookies využívame

  Technické cookies – tieto sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

  Tieto cookies je v súlade s § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách možné spracúvať bez súhlasu, nakoľko slúžia na zabezpečenie funkčnosti webových stránok. Zároveň nie sú zdieľané s tretími stranami ani prenášané do tretích krajín. Právnym základom spracovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení funkčnosti svojich webových stránok.

  Analytické cookies – tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky, aká je výkonnosť webových stránok pri ich používaní a iné štatistické alebo analytické údaje (napr. vek návštevníkov, ak tento uvedú). Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našich webových stránok.

  Tieto cookies je možné používať len na základe Vášho súhlasu, takže ich môžete prijať alebo odmietnuť, a to v rámci pop-up okna, ktoré sa zobrazí, keď navštívite naše webové stránky. V prípade, že v tomto pop-up okne zakliknete možnosť „Odmietnuť“, vyslovili ste nesúhlas s použitím týchto cookies, ktorý plne rešpektujeme. Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

  Funkčné cookies – funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok. Tieto dáta si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, vek, resp. dátum narodenia (ak ho návštevník webovej stránky uvedie), jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu, prístupu k časti webovej stránky s nevhodným obsahom chránenej tzv. vekovou bránou alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

  Tieto cookies je možné používať len na základe Vášho súhlasu, takže ich môžete prijať alebo odmietnuť, a to v rámci pop-up okna, ktoré sa zobrazí, keď navštívite naše webové stránky. V prípade, že v tomto pop-up okne zakliknete možnosť „Odmietnuť“, vyslovili ste nesúhlas s použitím týchto cookies, ktorý plne rešpektujeme. Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

  Marketingové cookies - Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach, jednotlivé stránky, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste nasledovali. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto informácie používame na to, aby sme naše webové stránky a obsah na nich zobrazený čo najviac prispôsobili Vašim záujmom. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán. Cielené marketingové súbory cookie sa po zatvorení prehliadača nevymažú a sú teda trvalo uložené na vašom počítači alebo zariadení.

  Tieto cookies je možné používať len na základe Vášho súhlasu, takže ich môžete prijať alebo odmietnuť, a to v rámci pop-up okna, ktoré sa zobrazí, keď navštívite naše webové stránky. V prípade, že v tomto pop-up okne zakliknete možnosť „Odmietnuť“, vyslovili ste nesúhlas s použitím týchto cookies, ktorý plne rešpektujeme. V prípade ak návštevník webovej stránky uvedie svoj vek, resp. dátum narodenia v rámci návštevy časti webovej stránky s nevhodným obsahom chránenej tzv. vekovou bránou, bude tento údaj v prípade poskytnutia súhlasu na používanie marketingových cookies využitý na zobrazenie a poskytnutie aj tých reklám, ktoré podliehajú podmienke plnoletosti (napr. reklama na alkohol). Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

  Cookies tretích strán – Cookies tretích strán sú cookies, ktoré ukladá iná stránka ako tá, na ktorej sa práve nachádzate. Tento druh cookies používajú niektoré reklamné systémy, sociálne siete a pod. Tieto cookies sú spravované a patria týmto tretím stranám a prevádzkovateľ na ne nemá dosah. Ich používanie môžete zakázať aj priamo nastavením vo svojom prehliadači.

  Použitie informácií našimi partnermi

  Podobné použitie cookies na marketingové účely uskutočňujú naši obchodní partneri, ktorým poskytujeme reklamné priestory na našich webových stránkach. Medzi našich partnerov patria dodávatelia reklamnej techniky, reklamné siete, mediálne domy, agentúry a inzerenti. Naši partneri zhromažďujú a používajú informácie zaznamenávané cookies, ktoré definujú využívanie našich služieb poslucháčom (užívateľom), ide najmä o spoločnosti schválené spoločnosťou AdsWizz (http://www.aboutads.info a http://www.networkadvertising.org). V dôsledku toho poslucháčovi zobrazujú najrelevantnejšie reklamy na základe získaných informácií a sprístupňujú ich ostatným subjektom, ktoré zobrazujú alebo objednávajú reklamu na internete.

  Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

  Anonymizované informácie o IP adrese pripojenia, prehliadači, času a navštívených stránok nášho webu.

  Zmena nastavení cookies

  Súbory cookies je možné prijať alebo odmietnuť. Nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť, t.j. aj odvolať udelený súhlas, priamo na webovej stránke v sekcii „Nastavenie súborov cookies“. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že odvolaním súhlasu nedôjde k automatickému vymazaniu už na základe súhlasu uložených súborov (cookies). Po odvolaní súhlasu sa cookies už nebudú používať, k ich automatickému vymazaniu však nedôjde. Ak si používateľ želá tieto cookies vymazať, je potrebné tak urobiť ručne, priamo v používanom prehliadači.

  Zároveň je možné ich spravovať a zablokovať aj prostredníctvom nastavení prehliadača, ktorý využívate. Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie ukladania cookies, prezeranie uložených cookies, zakázanie všetkých alebo vybraných cookies. Ďalšie informácie o správe cookies môžete nájsť TU a návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch tu:

  Partneri nášho webu

  Pri používaní nášho webu môžu niektorí naši partneri využívať aj cookies, ktoré sú personalizované. Nemôžu to však robiť bez Vášho súhlasu. Partnermi našich webových stránok sú tretie strany, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom, ak sú predmetom spracúvania v rámci súborov cookies. Niektorí partneri majú sídlo mimo Európskej únie, a teda na tento účel môže dôjsť k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Súhlasom so spracovaním cookies, súhlasíte aj s prenosom údajov do týchto tretích krajín. Prevádzkovateľ zároveň prijal bezpečnostné opatrenia súvisiace s týmto prenosom a s príjemcami osobných údajov v tretích krajinách má riadne uzatvorené tzv. štandardné zmluvné doložky podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Zoznam partnerov